TERIMA kasih, Tuan Yang di-Pertua. Saya cuma hendak menyambung apa yang dibahaskan oleh Yang Berhormat Kota Bharu sebentar tadi tentang mediasi yang kita cadangkan sebagai satu konsep penyelesaian yang patut dimasukkan ke dalam akta, bukan berada di luar akta.

Hal ini kerana pertama sekali bila kita bincang isu berkaitan dengan perkahwinan, Islam dia ada kaedah. Kaedahnya ialah dalam bab perkahwinan dan penceraian [Berucap dalam bahasa Arab] “Jika berlaku penceraian sama ada kemudian ada ruang untuk rujuk kembali, pegang semula perempuan dengan cara yang baik atau lepas dengan cara yang baik”. Ertinya Islam mengajar kepada kita segala perkara diuruskan dengan cara yang baik.

Maka selagi mana kita hanya berpegang kepada undang-undang semata-mata, sedangkan tidak ada satu ruang untuk diberikan ruang untuk kita berbincang dan juga berunding, maka ia tidak akan menyelesaikan masalah. Kita yakin kita adalah manusia, manusia ada jiwa dan juga perasaan yang dapat kita lunakkan dengan bicara yang cantik, lunak dan lembut, maka apa yang keras dapat kita selesaikan kerana itulah bagi kami di peringkat PAS menyatakan bahawa tribunal ini suatu yang sangat penting, tribunal mediasi.

Kalau kita ambil kaedah al-Quran sekali pun menyebut [Membaca sepotong ayat alQuran], “Hantar seorang wakil daripada keluarga laki-laki dan satu wakil dari keluarga perempuan”, [Membaca sepotong ayat al-Quran] “Sekiranya mereka berdua mahukan suatu yang baik, pasti Allah berikan taufik”. Ertinya ,ayat-ayat al-Quran mengajar kepada kita konsep mediasi ini. Perbincangan ini perlu menjadi satu konsep yang boleh menyelesaikan banyak masalah. Itu yang pertama.

Kedua, kalau kita pergi lebih lanjut pada cadangan-cadangan pindaan kita ini, seperti mana kita tegaskan tadi bahawa apa yang hendak kita cadangkan ini tidak menyelesaikan permasalahan, kita ambil sebagai contoh, cadangan untuk pindaan 51A melibatkan harta – 51(3), “Bagi maksud seksyen ini, “pihak berkepentingan” atau “pihak-pihak yang berkepentingan” ertinya pasangan yang menakat dan anak-anak yang menakat daripada sesuatu perkahwinan, jika ada, dan ibu bapa pasangan yang telah menukar agama yang telah meninggal dunia”.

Isu ini melibatkan harta dan bila melibatkan harta bagi seorang yang telah mati sekiranya dia adalah Muslim, dia terikat kepada undang-undang Islam dan undang-undang itu dibicarakan di Mahkamah Syariah. Sekiranya tidak dirujuk kepada hukum syarak perkara ini, maka ia melibatkan hak orang Islam yang mesti dibahas dan diberikan hak.

Oleh kerana itulah saya lihat bahawa cadangan akta ini tidak dapat menyelesaikan masalah. Perlu kembali kepada kita kena bincang balik dan kita lihat secara bersama beberapa lagi undang-undang yang patut kita baca secara bersama. Kalau kami ingin mencadangkan sebagai contoh di sini kita kena masuk peruntukan bahawa bukan hanya merujuk kepada pihak berkepentingan biasa yang disebutkan tadi tetapi juga pihak berkepentingan menurut hukum syarak kerana hukum syarak mesti dirujuk di kala mana melibatkan seorang Muslim kerana itulah yang diperuntukkan oleh Perlembagaan.

Kemudian, perkara yang perlu kita bangkitkan juga dalam isu ini ialah isu kalau dilihat di belakang undang-undang kita ini, nombor lapan, undang-undang ini bersifat undur ke belakang memberi kesan kepada kes-kes yang sebelum ini. Bagi saya, dia akan menimbulkan banyak lagi permasalahan. Banyak benda akan dirungkai lagi perkara yang telah diputuskan dirungkai balik.

Maka perkara-perkara inilah bagi kita agak mencelarukan maka saya sangat menyokong untuk akta ini ditarik balik dan ditangguhkan hingga kita buat suatu jawatankuasa bersama, membincang secara harmoni, lebih detil, digabungkan dengan semua undang-undang di peringkat sivil, di peringkat enakmen negeri dan sebagainya, dirujuk kepada pihak-pihak yang berkaitan, Raja-raja dan sebagainya.

Itu adalah pandangan kami yang kami rasa sangat konsisten. Itu sahaja.

Ucapan Ahli Parlimen Kuala Nerus, Datuk Dr Mohd Khairuddin Aman Razali semasa membahaskan Rang Undang-undang Memperbaharui Undang-undang (Perkahwinan dan Penceraian) (Pindaan) 2017 di Dewan Rakyat pada 9 Ogos 2017. Sumber: Penyata Rasmi (Hansard) Dewan Rakyat

SAYA ucap terima kasih kepada kerana diberi peluang untuk membahaskan pindaan Akta Rang Undang-undang 164 ini dan saya akan cuba menghabiskan dalam masa yang diberikan.

Pertamanya, saya ingin menarik perhatian Ahli-ahli Dewan yang mulia ini berhubung dengan asal usul ataupun sejarah sedikit mengenai wujudnya Akta 164 ataupun Law Reform (Marriage and Divorce) Act 1976. Saya berdasarkan kepada Hansard dalam Parlimen ini, di mana pada 4 November 1975, Akta 164 ini telah dibaca bagi kali yang kedua dan ketiga dan telah diluluskan pada tahun 1976.

Akta 164 ini Tuan Yang di-Pertua, adalah dibuat hasil daripada recommendation ataupun pengesyoran suatu Royal Commission on Non-Muslim Marriage And Divorce Law yang telah dipengerusikan oleh bekas Hakim Besar Malaya pada masa itu, Tan Sri Ong Hok Tai.

Itu pada tahun 1970 ditubuhkan, recommendation dibawa oleh kerajaan pada masa itu, hanya di bawah ke Parlimen pada tahun 1975 dan diluluskan hanya pada tahun 1976. Rekod juga menunjukkan Tuan Yang di-Pertua, bahawa Akta 164 ini walaupun diluluskan dalam tahun 1976 tetapi hanya telah digazetkan untuk di-enforce atau kuat kuasa pada tahun 1982. Maknanya, enam tahun selepas daripada itu.

Poin saya di sini, Tuan Yang di-Pertua, isu berkaitan dengan Akta 164 ini adalah satu isu yang rumit. Ia memerlukan satu Royal Commission, kemudian dibahaskan. Saya mempunyai rekod Hansard Parlimen. Ia dibahaskan antaranya oleh Ahli Parlimen pada masa itu Allahyarham Syed Jaafar Albar yang banyak memberikan pandangan kepada kerajaan pada masa itu bahawa undang-undang ini adalah satu undang-undang yang rumit kerana ia melibatkan kepentingan antara agama. Orang Islam ada kepentingannya, orang bukan Islam pun ada kepentingannya. Oleh sebab itu, Tuan Yang di-Pertua, saya daripada pihak parti saya...

Dato’ Ngeh Koo Ham [Beruas]: [Bangun]

Dato’ Takiyuddin bin Hassan [Kota Bharu]: Sekejap ya, Yang Berhormat. Saya lebih cenderung pada hari ini untuk mencadangkan kepada pihak kerajaan, mungkin lebih kurang sama dengan Yang Berhormat Ipoh Barat tetapi alasannya berbeza, supaya rang undang-undang ini ditangguhkan oleh pihak kerajaan supaya kerajaan menubuhkan satu jawatankuasa untuk sama-sama kita bincang perkara ini. Ada wakil bukan Islam, ada wakil Islam dan kami bersedia untuk memberikan sumbangan ini, kerana sebagaimana Yang Berhormat Beruas kata tadi dan juga Yang Berhormat Shah Alam kata, isu agama pun ada, isu sosial pun ada. Semua hendak kepada keharmonian di dalam peruntukan ini. Oleh sebab itu, pada asasnya, saya mencadangkan supaya ditangguhkan perkara ini untuk dibincangkan dalam satu jawatankuasa yang boleh dibincangkan dan difikirkan bersama. Itu perkara yang pertama, yang asas pada perbincangan saya. Sila Yang Berhormat Beruas.

Dato’ Ngeh Koo Ham [Beruas]: Terima kasih. Bagi saya, undang-undang ini perlu dipercepatkan kerana sudah ditangguh bertahun-tahun, sungguhpun kalau boleh kita tadi cadangkan seksyen 88A dapat ditambah supaya menyelesaikan masalah.

Dengan hormatnya kepada Yang Berhormat Kota Bharu, sebenarnya undang-undang ini, kalau tidak silap saya, dulu susah untuk dilaksanakan kerana pada masa tersebut, orang-orang bukan Islam, mengikut undang-undang, dibenarkan berpoligami sehinggakan banyak kes yang kita baca, orang-orang cina kaya yang ada kahwin sampai tujuh. Jadi, begitulah masyarakat pada masa itu berpoligami. Jadi banyak isu-isu kalau hendak jadi monogami, akibatnya banyak. Sebab itu diperhalusi sebelum diluluskan.

Dato’ Takiyuddin bin Hassan [Kota Bharu]: Ya, terima kasih.

Dato’ Ngeh Koo Ham [Beruas]: Jadi, sebab itulah dan bukan lain-lain yang kita sekarang hendak selesaikan perkara ini yang sudah berlanjutan bertahun-tahun. Kita tidak boleh bertangguh-tangguhlah.

Dato’ Takiyuddin bin Hassan [Kota Bharu]: Ya, Yang Berhormat setuju dengan sayalah untuk tangguh? Kita tangguh untuk bincang termasuk 88A pun tidak mengapalah.

Tuan Shamsul Iskandar @ Yusre bin Mohd. Akin [Bukit Katil]: Yang Berhormat Kota Bharu, sikit.

Dato’ Ngeh Koo Ham [Beruas]: Kita boleh bawa pindaan yang lain-lain, boleh.

Dato’ Takiyuddin bin Hassan [Kota Bharu]: Saya masa berjalan. Ada masa 10 minit lagi.

Timbalan Yang di-Pertua [Dato’ Sri Haji Ismail bin Haji Mohamed Said]: Ada dua yang bangun. Yang Berhormat Rompin dan Yang Berhormat Bukit Katil.

Dato’ Takiyuddin bin Hassan [Kota Bharu]: Kalau dua, terpaksa saya kena terus dulu. Saya begini.

Dato’ Sri Hasan bin Arifin [Rompin]: Yang Berhormat Kota Bharu.

Dato’ Takiyuddin bin Hassan [Kota Bharu]: Minta maaf, Yang Berhormat Rompin. Saya tidak cukup masa. Kalau sekiranya cadangan saya supaya kerajaan menangguhkan perbahasan ini kepada satu tarikh lain dan menubuhkan jawatankuasa tidak diterima ataupun tidak dipertimbangkan, saya hendak highlight-kan bahawa— sebagai seorang peguam— mungkin rang undang-undang ini bercanggah dengan banyak undang-undang yang sedang ada dalam negara kita ini. Saya bagi satu contoh ya. Di dalam Akta Undang-undang Keluarga Islam (Wilayah-wilayah Persekutuan) 2003, di dalam seksyen 46(2) dengan jelas mengatakan bahawa, saya baca... [Membaca Petikan]
“Jika salah satu pihak kepada satu perkahwinan bukan Islam memeluk agama Islam, maka perbuatan yang demikian tidak boleh dengan sendirinya berkuat kuasa membubarkan perkahwinan itu melainkan dan sehingga disahkan demikian oleh mahkamah.”

Maksud mahkamah di sini ialah mahkamah syariah. Jadi kalau seksyen 51 dibahas dan diluluskan, ia bercanggah dengan akta Kerajaan Persekutuan sendiri. Ini perlu diteliti dulu. Kalau boleh, buat consequential amendment bersama-sama. Itu pun tidak apa sudah. Itu yang pertama, Yang Berhormat Tuan Yang di-Pertua.

Kedua, saya hendak highlight-kan peruntukan dalam cadangan pindaan ini juga bercanggah dengan Perlembagaan Persekutuan Perkara 121(1A) di mana dengan jelas menyatakan bahawa bidang kuasa mahkamah syariah untuk perkara-perkara yang berkaitan dengan orang-orang Islam. Saya baca. [Membaca petikan]
“The courts referred to in clause (1) shall have no jurisdiction in respect of any matter within the jurisdiction of Syariah courts.”

Apabila seorang bukan Islam masuk Islam, his personal law or her personal law is syariah law. Dia tertakluk mengikut Perkara 121(1A). Jadi, pindaan ini juga bercanggah dengan Perkara 121(1A).

Ketiga, ia juga jelas, sebagaimana dibahaskan oleh rakan saya daripada Ipoh Barat tadi, Perkara 12(4). Sama ada kita bersetuju atau tidak, inilah kedudukannya di mana di dalam Perlembagaan ini menyebutkan bahawa— saya baca dua-dua. Dalam bahasa Inggeris...[Membaca petikan]
“For the purpose of Clause (3) the religion of a person under the age of 18 years shall be decided by his parent or guardian.”

Saya baca bahasa Melayu, dalam softcopy. Saya tidak ada hardcopy. [Membaca petikan]
“Bagi maksud fasal (3) agama seseorang yang di bawah umur 18 tahun hendaklah ditetapkan oleh ibu atau bapanya atau penjaganya.”

Oleh sebab itulah di dalam kes yang diputuskan oleh Federal Court iaitu kes Subashini Rajasinggam versus Saravanan Thangatoray and others, Mahkamah Persekutuan, Federal Court telah memutuskan bahawa the translation atau interpretation of Perkara 12(4) iaitu guardian, disebut sini... [Membaca petikan]
“Either husband or wife has the right to convert a child of marriage to Islam. The word ‘parent’ in Article 12(4) of the Federal Constitution which states that the religion of a person under the age of 18 shall be decided by his parents or guardian, means a single parent.”

Ini keputusan yang mengikat kita pada hari ini, yang berhubung dengan tafsiran Perkara 12(4).

Jadi oleh sebab itulah, sekali lagi saya kata, kerajaan perlu tangguh pembentangan rang undang-undang ini. We form a committee consist of everyone yang ada kepentingan, stakeholders, kerana kita hendak mencari satu solution. Kami bukan mempertahankan hak orang Islam sahaja. Kita memikirkan juga hak orang bukan Islam. Akan tetapi without the committee, kita tidak boleh mengadakan perbahasan sebagai contohnya.

Tuan Yang di-Pertua, kalaulah— ini kalaulah juga. Tadi tangguh pun tidak boleh, kemudian terima inconsistency antara bill ini dengan undang-undang lain tidak diterima, saya hendak mencadangkan supaya kalau hendak diteruskan juga cadangan ini, perlu dibuat satu pindaan dan saya mencadangkan supaya di dalam Akta 164 ini, kerajaan menubuhkan satu badan yang dinamakan apa sahaja, mungkin mediation centre ataupun satu tribunal yang berkonsepkan mediasi supaya apabila satu-satu kes sama ada telah dibawa ke mahkamah ataupun sebelum dibawa ke mahkamah, pergi kepada mediation centre ini untuk pihak-pihak menyelesaikan masalah dan di sinilah berlakunya keharmonian. Kalau di mahkamah, mungkin dikatakan bias, sebagaimana Yang Berhormat Ipoh Barat sebut tadi. Mungkin bias dan sebagainya. Kita tidak boleh terima atau paling kurang - akan tetapi kalau ada arbitration, arbitrator, mediation, mungkin masalah-masalah ini dapat diselesaikan. Jadi dengan kata-kata itu...

Tuan Shamsul Iskandar @ Yusre bin Mohd. Akin [Bukit Katil]: [Bangun]

Dato’ Takiyuddin bin Hassan [Kota Bharu]: Ya, sila Yang Berhormat Bukit Katil.

Tuan Shamsul Iskandar @ Yusre bin Mohd. Akin [Bukit Katil]: Terima kasih Yang Berhormat Kota Bharu. Tuan Yang di-Pertua, saya tertarik dengan pandangan mediation ini kerana mediation ini adalah cadangan daripada beberapa persatuan peguam syarie yang bimbang tentang kedudukan mahkamah syariah sesuai dengan pindaan Artikel 121(1A) Perlembagaan Persekutuan.
Cuma, ada juga pandangan lewat kebelakangan ini yang mengajak kita untuk membuat satu inovasi iaitu dalam kes-kes begini, hakim-hakim mahkamah sivil hendaklah diberikan kebenaran untuk bersidang bersama-sama dengan seorang hakim syarie. Apa pandangan Yang Berhormat Kota Bharu? Terima kasih.

Dato’ Takiyuddin bin Hassan [Kota Bharu]: Terima kasih Yang Berhormat Bukit Katil. Itu satu lagi pandangan yang cukup baik. Untuk mediation ini, Tuan Yang di-Pertua, ini bukan satu perkara yang luar biasa. Di mahkamah-mahkamah sivil sekarang ini, dalam kes pertikaian kes-kes sivil, ada kebanyakan hakim-hakim menasihatkan pihak-pihak ini supaya pergi kepada mediation. Satu benda yang boleh dibuat.

Jadi atas sebab inilah, atas kepentingan semua pihak rakyat Malaysia kita, saya terus mencadangkan lagi bahawa mediation ini dijadikan satu konsep untuk ...

Dato’ Sri Hasan bin Arifin [Rompin]: [Bangun]

Dato’ Takiyuddin bin Hassan [Kota Bharu]: Menyelesaikan masalah kerana Yang Berhormat Tuan Yang di-Pertua, saya hendak juga beritahu rekod juga menunjukkan bahawa cadangan yang dibuat oleh Suruhanjaya Diraja ‘Onn’ tadi itu sebenarnya juga tidak dipersetujui oleh agama-agama lain contohnya agama Sikh, agama Buddha dan juga Kristian Katolik, tidak bersetuju dengan itu. Oleh sebab itu dia mengambil masa yang lama. This is a record yang ada.

Dato’ Sri Hasan bin Arifin [Rompin]: Tuan Yang di-Pertua.

Dato’ Takiyuddin bin Hassan [Kota Bharu]: Ya.

Dato’ Sri Hasan bin Arifin [Rompin]: Tuan Yang di-Pertua, saya setuju dengan pandangan Yang Berhormat Kota Bharu berhubung dua perkara. Malah di dalam Dewan yang mulia ini, saya pernah membangkitkan soal menubuhkan tribunal keluarga bila ada kes yang melibatkan kedua pihak. Akan tetapi, setujukah Yang Berhormat Kota Bharu bahawa untuk ketika ini untuk meredakan keadaan dalam negara kita, seksyen ini sudah cukup meredakan dalam keadaan kini memberi ruang kepada semua pihak, orang Islam dan bukan Islam untuk menyelesaikan sementara waktu – meredakan keadaan sebelum kita menubuhkan jawatankuasa yang lebih besar? Saya setuju satu jawatankuasa ditubuhkan kemudian nanti untuk melihat lebih dalam perundangan yang melibatkan berlainan agama ini.

Dato’ Takiyuddin bin Hassan [Kota Bharu]: Terima kasih, Yang Berhormat Rompin. Tuan Yang di-Pertua, saya berpandangan dengan rendah diri bahawa pindaan yang berada di hadapan kita sekarang ini belum dapat menyelesaikan masalah. Banyak lagi perkara yang akan pergi ke mahkamah dan akan dibuat pelbagai tafsiran dan sebagainya dan semua perkara ini tidak akan menyelesaikan masalah. Saya stick kepada pandangan saya untuk dipertimbangkan oleh pihak kerajaan. Terima kasih.

Ucapan Ahli Parlimen Kota Bharu, Datuk Takiyuddin Hassan semasa membahaskan Rang Undang-undang Memperbaharui Undang-undang (Perkahwinan dan Penceraian) (Pindaan) 2017 di Dewan Rakyat pada 9 Ogos 2017. Sumber: Penyata Rasmi (Hansard) Dewan Rakyat

ALLAH telah kurniakan rezeki yang tidak terhitung buat hamba-Nya di muka bumi ini. Antara cara untuk kita bersyukur dengan rezeki kurniaan Allah adalah dengan cara berkorban. Pengorbanan yang disebut juga dalam bahasa arab sebagai “Tadhiyah” merupakan lambing syukur dan harap kita sebagai hamba yang sentiasa inginkan redha-Nya.

Ibadah korban merupakan sunat muakkad yakni sunat yang dituntut untuk kita melakukannya. Ibadah korban dilakukan bukan dengan niat ingin menunjuk-nunjuk bahawa kita punya harta yang lebih. Bahkan ia merupakan satu jalan untuk seorang hamba itu dekat kepada Allah sebagaiman yang telah tercatat dalam sirah sejak zaman Nabi Adam a.s seterusnya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail a.s.

Pengorbanan sering dikaitkan dengan sesuatu yang kita sangat saying, begitu juga ibadah korban ini. Sememamngnya nilaian sebahagian lembu agak mahal bagi sesetengah orang. Mereka akan merasa berat untuk keluarkan sejumlah wang tersebut, kira-kira RM600 bagi sebahagian lembu. Namun, itulah yang Allah akan nilai dan pandang di akhirat nanti. Sejauhmana kita sanggup keluarkan sedikit perbelanjaan kita untuk melaksanakan ibadah sunat yang sangat dituntut ini. Apabila disebut tentang korban, seharusnya kita rela untuk sediakan bahagian yang terbaik ibarat kita sedang berjual-beli dengan Allah.

Justeru, Lajnah Kebajikan dan Kemasyarakatan PAS Pusat mengajak dan menyeru semua ahli PAS terutamanya dan seluruh umat Islam untuk sama-sama melaksanakan ibadah korban bersama kami di Sabah. Insya-Allah korban ini akan dijalankan di lebih kurang 11 kawasan di Sabah termasuk 17 DUN yang melibatkan kawasan pedalaman dan orang susah.

Kami sangat berbesar hati menyeru dan mengajak semua untuk berkorban di sana. Semoga korban kita ini diterima Allah di samping dapat kita berkongsi sedikit rezeki buat mereka yang memerlukan dan mungkin tidak pernah merasai nikmat dan suasana berkorban. Semoga ibadah korban yang kita laksanakan dengan penuh keikhlasan dan kerendahan hati ini akan menjadikan kita hamba yang sentiasa bersyukur dan dekat kepada-Nya.

Sekiranya berminat untuk sertai korban di Sabah dengan hanya RM600 sebahagian, boleh terus menghubungi wakil kami; Razak (012-206 7233), Wan (019-335 0466), Azlan (019-388 6533). – HARAKAHDAILY 10/8/2017

korbanSab

AKTA 164 ialah suatu Akta Membaharui Undang-Undang Perkahwinan dan Penceraian 1976.

Terdapat beberapa isu kontroversi mengenai Akta 164 (pindaan) 2016 ini. Meskipun Seksyen baharu 88A yang dicadangkan dalam pindaan 2016 sebelum ini telah ditarik balik 7 Ogos 2017 yang lalu, namun masih banyak isu berbangkit yang melibatkan percanggahan dengan Perlembagaan Persekutuan.

PAS melihat Pindaan Akta 164 ini sangat penting justeru ia melibatkan kepentingan agama, keadilan dan undang-undang pula melibatkan muslim dan non-muslim sedang kedua-dua pihak perlu diberikan keadilan dan memulangkan hak mereka.

Meluluskan Akta 164 (pindaan) 2016 setelah dikemukakan kembali pada hari Selasa baru-baru ini ke Dewan Rakyat secara tergesa-gesa, pasti sahaja masih tidak dapat menyelesaikan masalah yang kompleks dan berlangsung polemiknya sejak sekian lama. Justeru itulah, PAS sebelumnya mencadangkan supaya Akta 164 (Pindaan) 2016 ini ditarik balik atau ditangguhkan.

Rasionalnya supaya pindaan Akta 164 diteliti semula sebelum diangkat dan dibahas dengan perhatian kepada:

i - mengambil kira fatwa yang telah dikeluarkan oleh Majlis Fatwa Kebangsaan lantaran ia melibatkan agama.

ii - melihat kepentingan dan isu berbangkit melibatkan saudara baru (muallaf) mendepani kehidupan mereka dalam suasana baru.

iii - mengambil kira pandangan dan aduan dari pihak non-muslim serta masalah yang mereka hadapi untuk memberi dan memulangkan hak mereka.

iv - meluruskan Pindaan Akta 164 dengan peruntukan perlembagaan yang meletakkan hak kepada semua dengan Islam sebagai Agama Persekutuan dan bidang kuasa Mahkamah Syariah.

v - demikian juga peruntukan Senarai II Jadual 9 (bidang kuasa negeri apabila menyentuh undang-undang diri dan keluarga seseorang yang menjadi muslim)

vi - percanggahan dengan Akta 303 Seksyen 46(A) dan enakmen-enakmen negeri yang memperuntukan peruntukan yang sama.

Bagi merealisasikan maksud itu, PAS melalui YB Datuk Takiyudin Hassan (MP Kota Bharu) telah mengemukakan suatu cadangan penting:

i - supaya kerajaan menubuhkan satu Jawatankuasa Khas yang dianggotai oleh pelbagai pihak berkepentingan melibatkan kerajaan, parti politik, NGO, agensi agama dan sebagainya bagi membincang secara halus dan terperinci pindaan Akta 164 ini.

Namun kiranya kerajaan bermaksud mahu meluluskan juga Pindaan Akta 164 tanpa menimbang cadangan PAS supaya menangguhkan pindaan ini, maka MP Kota Bharu mencadangkan penyelesaiannya:

ii - menubuhkan badan atau Tribunal Mediasi bagi mengharmonikan penyelesaian antara pihak yang berpolemik. Terdiri dari pihak berwajib, pakar perundangan, pihak berauthoriti dari kedua-dua pihak yang terlibat dan sebagainya.

YB Datuk Dr Mohd Khairuddin Aman Razali at-Takiri (MP Kuala Nerus) menambah agar Tribunal Mediasi ini diaktakan supaya ia menjadi satu sistem penyelesaian, mengelak konflik agama, keluarga dan kaum.

Usaha Ahli-Ahli Parlimen PAS yang menggesa supaya ditangguhkan Pindaan Akta 164 ini gagal kerana tidak disambut oleh pihak MP Barisan Nasional apatah lagi pembangkang yang lain. Malah percubaan untuk membuat belah bahagian (mengundi) juga gagal kerana syarat layak mohon mengundi ialah mesti berdiri menyokong oleh 15 Ahli Parlimen.

Perbahasan yang membawa pendirian PAS ini diwakilkan kepada YB Datuk Takiyuddin Hassan (MP Kota Bharu) juga sebagai Ketua Whip PAS dan YB Datuk Dr Khairuddin Aman Razali (MP Kuala Nerus). Akhirnya Pindaan Akta 164 diluluskan diperingkat Dasar dan Jawatankuasa sekitar jam 1.00 pagi dengan menyaksikan hanya PAS yang membantah.

Sejahtera Bersama Islam

Nasrudin Hassan
Ketua Penerangan PAS Pusat
10 Ogos 2017 / 17 Zulqaedah 1438 - HARAKAHDAILY 10/8/2017

MESKIPUN Pindaan Akta 164 telah diluluskan di Parlimen Malaysia pada 9 Ogos 2017 yang lalu, pertikaian terhadap beberapa perkara masih berlarutan.

Namun terlebih dahulu saya menyampaikan ucapan penghargaan kepada pihak kerajaan kerana mendengar desakan dan tuntutan PAS, para mufti, alim ulamak, pengamal undang-undang Islam, NGO dan umat Islam untuk mengeluarkan cadangan Seksyen 88A dari draf pindaan Akta 164 baru-baru ini biarpun mendapat tentangan daripada pelbagai pihak termasuk DAP dan PAN.

Bagi menangani situasi pertikaian dan perselisihan yang masih wujud, kami mengambil beberapa langkah dan inisiatif seperti berikut:

Pertama: kami akan mengangkat beberapa cadangan terhadap pindaan Akta 164 kepada pihak kerajaan melalui Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Azalina Othman sebelum ia dibawa ke Dewan Negara demi menjaga kemaslahatan agama dan ummatnya. Pertemuan dengan YB Menteri akan diatur dalam masa terdekat.

Kedua: berikutan langkah kerajaan yang telah menubuhkan Jawatankuasa Memperkasakan Mahkamah Syariah (JKMMS), PAS menyarankan supaya Kluster Pengharmonian Undang-Undang Sivil-Syariah boleh dijadikan platform yang tuntas untuk membincangkan semula isu berbangkit dari Pindaan Akta 164 agar hak Islam sebagai agama negara terpelihara dan polemik antara agama dan kaum dapat diharmonikan.

~ Keanggotaan kluster ini boleh dilibatkan semua stakeholder dan pihak yang berkepentingan.

Insya Allah, PAS sekali lagi akan menggunakan platform Dewan Negara melalui senatornya untuk mengemukakan gesaan kepada kerajaan supaya meneliti semula secara holistik Pindaan Akta 164, agar terlebih dahulu mengambil kira beberapa pandangan yang dikemukakan oleh PAS dan pakar perundangan Islam sebelum ianya dimuktamadkan.

PAS juga akan menganjurkan Muzakarah Perundangan dalam masa terdekat melibatkan alim ulamak, ahli akademik, pakar perundangan, NGO Islam dan pihak berkenaan bagi melihat secara lebih terperinci kesan daripada Pindaan Akta 164 ke atas ummat Islam dan rakyat keseluruhannya.

Sejahtera Bersama Islam

Nasrudin Hassan
Ketua Penerangan PAS Pusat
11 Ogos 2017 / 18 Zulqaedah 1438 - HARAKAHDAILY 11/8/2017

PARLIMEN Malaysia mencatat sebuah lagi episod sejarah yang perlu dikenang semalam. 9 Ogos 2017 akan tertulis dalam memori mengerikan buat negara yang selama ini digelar sebagai sebuah negara Islam apabila rang undang-undang bagi meminda Akta Membaharui Undang-undang (Perkahwinan dan Perceraian) 1976 atau dikenali juga sebagai Akta 164 diluluskan pada jam 1 pagi setelah dibahaskan selama beberapa jam di Parlimen.

Di pihak PAS, 13 orang Ahli Parlimennya telah berjuang membantah RUU 164 ini. Mereka ibarat benteng terakhir umat Islam yang mempertahankan kesucian Islam di negara ini. Mereka telah laksanakan amanah mereka dengan baik, dan Parlimen telah membuat keputusannya, dan yang pasti kesemua mereka akan menjadi saksi di hadapan Allah SWT di akhirat kelak.

Tidak timbul PAS hanya bersikap pilih kasih dan hanya menjadi ‘penyokong’ kerajaan Umno-BN. Ianya jelas dan bersuluh untuk dilihat. Bagi PAS, jika sesuatu perkara itu baik untuk Islam dan negara ini, sama ada kerajaan mahupun pembangkang, PAS akan menyokongnya. Sebaliknya, jika ia bertentangan dengan Islam dan rakyat di negara ini, tidak kira siapa yang mencadangkan usul ini, PAS tetap akan menentangnya. Kami ada prinsip, dan prinsip kami mudah difahami, iaitu Islam adalah matlamat tertinggi perjuangan PAS.

Dalam usul semalam, PAS menentang usul yang dibentangkan oleh pihak kerajaan. PAS berdiri teguh mempertahankan prinsip Islamnya, dalam keadaan pihak pembangkang lain tidak bersatu dan bersepakat dalam menyatakan pendirian. Bahkan, ahli parlimen pembangkang sanggup pula bersekongkol dengan Ahli Parlimen BN dalam merendahkan martabat umat Islam di negara ini.

PAS ada sebab yang kukuh untuk menentangnya, dan bukan bangkit menentang secara semberono atau untuk meraih kepentingan politik demi populariti semata-mata. PAS yang diwakili oleh Ahli Parlimen Kuala Nerus, YB Dato’ Dr Khairuddin Aman Razali dan Ahli Parlimen Kota Bharu, Dato’ Takiyuddin Hassan telah membangkitkan percanggahan dengan beberapa peruntukan sedia ada melibatkan Mahkamah Syariah seperti Akta 303 Seksyen 46(2) yang mesti diselaraskan dan dibaca secara bersama dengan Akta 164. RUU 164 dianggap pincang kerana ia kontradik dengan beberapa peruntukan lain seperti Akta 303 Seksyen 46(2) yang memberi hak kepada mualaf membubarkan perkahwinan sebelum Islam dan juga enakmen-enakmen negeri dalam isu yang sama. Ahli-ahli Parlimen PAS juga menuntut penubuhan Tribunal Mediasi menerusi Akta 164 sebagai medium perundingan antara mualaf dengan bekas suami atau isteri.

Apa yang menyedihkan, daripada sejumlah besar Ahli Parlimen beragama Islam, baik pihak kerajaan (Umno-BN) mahupun pembangkang, tidak ada suara yang membangkang usul ini. Lebih pelik apabila Ahli Parlimen beragama Islam dari parti Amanah Negara (PAN) serta Parti Keadilan Rakyat (PKR) yang mengaku berjuang Islam tidak turut sama mengambil bahagian dalam membantah usul ini. Speaker Parlimen dengan mudah menolak bantahan MP PAS yang berjumlah 13 orang tanpa perlu mengundi kerana Speaker hanya akan membuat belah bahagi jika cukup bilang ahli Parlimen berjumlah 15 orang.

Semoga tragedi di Parlimen semalam membuka mata rakyat bahawa PAS benar-benar ikhlas berjuang demi agama Islam dan kepentingan rakyat terutama umat Islam di negara ini. Kerajaan yang ditunjangi Umno tidak serius memikirkan maslahat umat Islam jangka panjang lantas terus membawa isu ini ke Parlimen untuk kelulusan. Di pihak pembangkang pula, mereka bukan pembela Islam sejati, sebaliknya hanya menjadikan Islam sebagai bahan pelaris produk mereka sahaja. Ketika sempit, Islam dijulang dan ketika ingin mencapai sesuatu, Islam dibuang! Bayangkan kalau mereka memerintah kelak, apa akan jadi kepada nasib umat Islam di negara ini?

DR RIDUAN MOHD NOR
Ahli Jawatankuasa PAS Pusat
10 Ogos 2017 - HARAKAHDAILY 10/8/2017

TERIMA kasih kerana memberi saya peluang untuk sama-sama berbahas dalam RUU 22/2017 ini mengenai KESEDAR. Seperti yang disebut oleh Yang Berhormat Pasir Puteh sekejap tadi bahawa KESEDAR sudah memamah usia hampir 40 tahun dan pada penubuhannya dia sangat – dia mempunyai tujuan yang sangat murni yakni untuk membasmi kemiskinan dan juga menyusun atur masyarakat pada masa itu. Semasa penubuhan KESEDAR ini kita tahu bahawa tahun 80-an itu, Kelantan adalah negeri yang termiskin dan jajahan Gua Musang ataupun kawasan KESEDAR ini merupakan kawasan yang termiskin dan kependudukan yang tidak terurus.

Saya meneliti sedikit program-program yang dirancang oleh KESEDAR ini dan antaranya ialah seperti yang disebut tadi Program Pembangunan Rancangan Kemajuan Tanah, pemulihan tanah, pembangunan bandar, pertumbuhan pembangunan manusia, pembangunan kampung tradisional, pembangunan ekonomi dan pelaburan, pembangunan pelancongan serta pembangunan infrastruktur dan kemudahan awam.

Kalau dilihat dari segi program-program utama yang hendak dilakukan oleh KESEDAR maka rasa-rasanya kita boleh melihat KESEDAR hari ini ataupun Kelantan Selatan hari ini mempunyai satu tanda-tanda ataupun satu tanda aras yang tinggi ataupun kita boleh melihat kemajuan di Kelantan Selatan itu.

Untuk itu saya melihat tadi kita telah pun menerima Lembaga daripada Kedah KEDA, KEJORA, KETENGAH dan KESEDAR dan kelihatan kesemua hampir sama cuma perbezaannya satu sahaja KEDA, KEJORA, KETENGAH dia merupakan Kerajaan Pusat dan kerajaan negeri daripada kerajaan yang sama Barisan Nasional tetapi KESEDAR adalah antara Kerajaan Pusat dan kerajaan pembangkang ataupun kerajaan PAS.

Cuma yang ingin saya tekankan di sini bahawa kejayaan KESEDAR tidak boleh lari daripada kerjasama yang diberikan oleh Kerajaan Negeri Kelantan. Bukan sahaja KESEDAR malah banyak lagi badan-badan berkanun yang lain semuanya kejayaan itu adalah kerana kerjasama baik di antara kerajaan negeri dan Kerajaan Pusat. Oleh yang demikian, hubungan ini sepatutnya ditambah baik supaya kita melihat Kelantan satu-satunya negeri yang dikatakan miskin ini boleh ditingkatkan pertumbuhan ekonominya melalui kerjasama yang utuh antara kerajaan negeri dan Kerajaan Pusat dalam semua perkara. Kelantan kita tahu pada tahun 1959 sehingga 1978 diperintah oleh PAS. Tahun 1978 hingga tahun 1990 oleh Barisan Nasional dan kembali tahun 1990 sehingga kini kerajaan PAS.

Kita melihat bagaimana tahun 1959 hingga 1978, Kerajaan Negeri Kelantan dianaktirikan. Tetapi tahun 1978 hingga tahun 1990, bagaimana bantuan-bantuan daripada Kerajaan Pusat ke kerajaan negeri masuk kerana pemerintahan yang sama. Tahun 1990 kembali sebegini. Ini semua saya bukan saya yang membuat pengakuan tetapi dibuat pengakuan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita semasa merasmikan Hospital Bachok bahawa yang menghalang bantuan kepada Kerajaan Pusat adalah Tun Dr Mahathir. Walaupun Tun Dr Mahathir sekarang berada di luar, tetapi semasa dia melakukan, dialah Perdana Menteri Malaysia.

Jadi saya berharap perkara sedemikian, politik yang sedemikian kita hentikan seperti mana Yang Berhormat Kota Tinggi sebut tadi, kita gembleng bagaimana untuk kita memajukan Kelantan supaya ekonomi dia menjadi semakin tinggi dan hasrat Lembaga Kemajuan Kelantan Selatan (KESEDAR) ini tercapai.

Kedua, selain daripada kerjasama saya ingin menekankan masalah Lembaga KESEDAR itu sendiri. Hal ini kerana KESEDAR mempunyai hasrat yang begitu baik untuk meningkatkan ekonomi, untuk membasmi kemiskinan dan sebagainya. Maka Lembaga Pengarah mestilah orang-orang yang benar-benar berkebolehan, kompeten dan juga mestilah orang-orang yang mempunyai komitmen yang tinggi kerana itu saya melihat apabila akta ini dibaiki supaya adanya anggota silih ganti. Pada diri saya perkara tersebut tidak perlu diadakan.

Sepatutnya kita tidak melantik orang-orang yang tidak ada komitmen sehinggakan mesyuarat tidak cukup kuorum. Jawapan Menteri sekejap dalam KEDA misalnya, kita mengadakan anggota silih ganti kerana Mesyuarat Lembaga tidak dapat diadakan kerana tidak cukup kuorum. Kalau inilah yang dibuat ia menggambarkan kepada saya bahawa komitmen Lembaga ini tidak ada, kesungguhannya tidak ada, kompetennya saya tidak tahu. Saya rasa yang itu tidak perlu maka saya mencadangkan kepada Menteri supaya ia ini tidak ada. Pilihlah benar-benar orang-orang yang mempunyai kompetensi yang tinggi dan juga pilih mereka yang benar-benar mempunyai komitmen yang tinggi kerana kita meletakkan suatu kerja besar yakni kerja untuk membasmi kemiskinan, untuk membangunkan kawasan yang mundur.

Ketiga, saya hendak cakap sedikit mengenai perkara-perkara seperti yang disebut tadi, lapan program utama yang kita lihat semacam tidak diambil kisah. Disebut sekali lalu oleh Yang Berhormat Pasir Puteh tadi dari sudut pelancongan. Kita ada Stong, kita ada Gunung Reng, orang Kelantan Gunung Reng, Gunung Reng tidak sedap, Gunung Reng baru sedap ‘kecek’, Gunung Reng, kita ada Gua Ikan, kita ada Tasik Pergau, kita ada Kuala Koh dan sebagainya tempat-tempat yang begitu menarik.

Tambahan pula, kita berada di sempadan antara Perak, antara Terengganu, Pahang dan juga di utaranya ialah Thailand. Maka kalau ia dibuka dengan baik, diberi nafas baru, diberi keutamaan disertakan juga pembangunan infrastruktur jalan-jalan raya kerana di bawah KESEDAR juga ada juga peruntukan-peruntukan di bawah Kementerian Luar Bandar dan Wilayah ialah untuk membuka jalan-jalan baru dan sebagainya.

Jadi untuk itu saya ingin tahu sebanyak mana jalan-jalan yang telah dibuat di Gua Musang dan bagaimana keseriusan KESEDAR untuk membangunkan kawasan-kawasan pelancongan yang mempunyai potensi yang begitu tingi di Kelantan Selatan  ini yang semestinya boleh mendatangkan ekonomi dan juga peluang pekerjaan kepada masyarakat setempat.

Seterusnya, saya juga ingin mengetahui dalam program pembasmi kemiskinan ini dari segi jumlah perumahan PPRT dan juga saya mendengar khabar bahawa perumahan PPRT di Gua Musang walaupun sudahnya lama tetapi kesukaran untuk mengisi orangnya, ada masalahnya. Jadi saya ingin tahu apa masalah itu sehinggakan menjadi kelambatan kepada pengisian orang di perumahan tersebut.

Saya rasa itu sahaja yang saya hendak tekankan bahawa pertamanya kerjasama kerajaan negeri dan kerajaan pusat perlu diperbaiki, perlu diperelokkan untuk kesejahteraan rakyat KESEDAR dan Kerajaan Negeri Kelantan secara umumnya.

Kedua, saya ingin menegaskan bahawa pelantikan kepada Lembaga Pengarah perlulah mereka yang betul-betul mempunyai kompeten dan juga perlu mempunyai komitmen yang tinggi untuk menjayakan misi yang besar dan seterusnya minta KESEDAR menumpukan perkara-perkara yang boleh disegerakan seperti tempat-tempat pelancongan dan sebagainya itu tadi. Sekian, terima kasih.

Ucapan Ahli Parlimen Pengkalan Chepa, Dr Izani Husin semasa membahaskan Rang Undang-undang Lembaga Kemajuan Kelantan Selatan (Pindaan) 2017 di Dewan Rakyat pada 8 Ogos 2017.

More Articles ...